Midwifes Organization Logo

תקנון פלטפורמת החיפוש של ארגון המיילדות בישראל

כללי

1. האתר אשר כתובתו https://find.midwives.org.il (להלן: "האתר"), הינו אתר המופעל בידי ארגון המיילדות בישראל (ע"ר)
580171056 (להלן: "הארגון"), המשמש כפלטפורמת חיפוש מיילדות מוסמכות החברות בארגון המיילדות בישראל וליצור עמן קשר בנוגע למגוון השירותים המופיעים באתר.

2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (להלן: "התקנון") והמצהיר ומתחייב הוא כי קרא את התקנון ומסכים הוא לתנאיו.
הגלישה באתר ו/או וביצוע פעולות ו/או צפייה באתר מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד הארגון, נושאי המשרה בו, שלוחו ו/או כל מי מטעמו.

3. בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המינוח "משתמש", הכוונה היא לאדם אשר נכנס לכתובת האתר באמצעות רשם האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולרית ו/או אשר מתבסס על המפורסם באתר מבלי להיכנס לאתר.

4. בכל מקום בו יופיע בתקנון המינוח "מיילדת" הכוונה למיילדת מוסמכת החברה בארגון המשתמשת באתר ואשר מבקשת לעשות שימוש באתר לצורך פרסום שירותיה. כל האמור בעניינו של משתמש יחול בשינויים המחייבים בעניינה של המיילדת.

5. הארגון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי מתן התראה מראש.

6. האמור בתקנון זה בלשון זכר, וכך גם האמור בלשון נקבה, הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

אופן השימוש באתר

7. האתר מיועד לגולשים מעל הגיל 18 בעלי כשרות משפטית. בשימושך באתר הנך מאשר כי הנך בעל הכשרות המשפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18 לכל הפחות.
8. גלישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר ו/או ביצוע פעילות באתר מחייבת אישור של הורה או אפוטרופוס. השימוש באתר כמוהו כהצהרה כי הורה ו/או אפוטרופוס נתן את הסכמתו לגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר.
9. המשתמש רשאי לעשות שימוש בדפי האתר ולצפות בדפי האתר למעט דפים שיוגבלו על ידי הארגון על פי שיקול דעתו הבלעדי.
10. המשתמש מצהיר כי השימוש בתכני האתר, לרבות העתקה, ייעשה למטרות אישיות בלבד וכי לא ייעשה שימוש מסחרי בתוכן האתר, לרבות פרטיהן של המיילדות, וזאת מלבד השימוש המסחרי בו עושות המיילדות באתר לצורך פרסום שירותיהן.

 

המידע המופיע באתר

11. האתר הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט אשר משמש כפלטפורמה לחיפוש מיילדות מוסמכות אשר חברות בארגון. הפלטפורמה נועדה לשמש את המשתמשים המבקשים לאתר מיילדת וכן נועדה היא לשמש מיילדות המבקשות להציע את שירותיהן למחפשים אחר מיילדת מסומכת החברה בארגון.
12. לארגון שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה עיצובם ומיקומם באתר.

 

הרשמה לאתר

13. השימוש באתר אינו דורש רישום מראש של המשתמש והוא פתוח בפניי כל
המבקש לעשות חיפוש אחר מיילדות המופיעות במאגר האתר.
14. בפני המשתמש האפשרות לבצע רישום לארגון וזאת בכפוף לתנאי תקנון
העמותה.
15. הארגון יהיה רשאי להוסיף ו/או לשנות מעת לעת את כללי הגישה לאתר ו/או
לשירותים הניתנים במסגרתו או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים על פי שיקול דעתו הבלעדית.

שירותים הטעונים רישום

16. מיילדת המבקשת להיכלל במאגר המיילדות באתר נדרשת להירשם לאתר באמצעות לחיצה כאן: https://find.midwives.org.il/signup.

וכן באמצעות הרשמה לחברות בארגון המיילדות באתר הארגון בקישור הבא:

https://midwives.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f/

למען הסר ספק, הצטרפות לארגון כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים ועמידה בתנאי תקנון הארגון. לא יתאפשר הצגת פרטי מיילדת אשר אינה חברה בארגון ואשר לא נרשמה לאתר, וזאת כאמור לעיל.
17. על המיילדת להיות מיילדת מוסמכת בלבד בעלת האישורים הנדרשים מטעם משרד הבריאות והם תואר המוכר על ידי משרד הבריאות ורישיון פעיל מטעם משרד הבריאות לעסוק ביילוד.
18. על המיילדת למסור אך ורק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים. בהגשת פרטיה מצהירה המיילדת את נכונות הפרטים שנמסרו בידיה. פרטים שגויים עלולים למנוע את פרסום פרטיה של המיילדת, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון.
19. הרישום מהווה הסכמה להציג את פרטי המיילדת באתר, וכן אישור לנכונות הפרטים. הארגון לא יישא באחריות בגין הפרטים המפורסמים וכן נכונותם.
20. ככל שיש שינוי ו/או טעות בפרטי המיילדת מוטלת על המיילדת החובה לשנות את הפרטים באתר. ניתן ליצור קשר עם צוות האתר בלחיצה כאן:
https://find.midwives.org.il/contact

21. יובהר כי הנתונים שימסרו בידי המיילדת ישמרו במאגר מידע אשר בבעלות הארגון ולא יועברו ו/או יכרו לצדדים שלישיים.
22. הארגון רשאי שלא לאפשר למיילדת להשתמש בשירות הטעון רישום בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
23. לאחר השלמת הרשמת המיילדת לאתר, מסירת הפרטים המבוקשים ובדיקת הארגון כי המיילדת חברה בארגון יפורסמו פרטיה של המיילדת באתר. אין הארגון מתחייב לפרק זמן לצורך עריכת בדיקתו ופרסום פרטיה של המיילדת.
24. הארגון ו/או מי מטעמו אינו אחראי על המידע המוצג על ידי המיילדת והוא באחריותה הבלעדית של המיילדת.
25. הארגון שומר לעצמו את הזכות למחוק את פרטיה של מיילדת אשר תחדל מחברותה בארגון ו/או לאחר שייוודע לו כי המידע שנמסר לו בידי המיילדת אינו מידע מהימן ו/או בהתאם להחלטה שיפוטית ו/או בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בלא מתן הודעה.

 

הגבלת אחריות של הארגון ו/או מי מטעמו

26. המשתמש מסכים בזה מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לארגון בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הסתמכות על השירותים באתר ו/או הנתונים המופיעים באתר ו/או על מידע והתכנים המופיעים בו.
27. הארגון אינו מתחייב כי הפרטים המפורטים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים לרבות פרטי השירותים המוצעים. בכל מקרה הארגון לא יישא בתוצאה כלשהי שתנבע מהסתמכות על מידע שפורסם באתר.
28. הארגון אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, טיבם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
כמו כן, הארגון אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ו/או בשירותים אלו.
29. הארגון אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של השירותים המוצגים באתר. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים המוצגים באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
30. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי הארגון ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
31. כל עסקה שתעשה בעקבות מידע המתפרסם באתר או באמצעות קישור לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את הארגון כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי. הארגון אינו צד לכל עסקה כזו, הוא לא יישא באחריות לשירותים ו/או לטיבם והוא לא ייקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים ו/או פרטי שירותים אינם מהווים אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
32. היה והארגון ו/או מי מטעמו ינסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הארגון בגין כל פעולה שבוצעה בין המשתמש לבין המיילדת.
33. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת הארגון ולא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
34. הארגון לא יישא בכל אחריות כלפי משתמשי האתר בגין פריצה למסד הנתונים של האתר, גניבת מידע משרתי האתר, שימוש במידע המצוי באתר בידי גומרים עוינים ו/או בלתי מורשים ולרבות עשיית שימוש במידע הקשור לגולשי האתר ולפרטיהם האישיים.
35. הארגון לא יישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין ו/או בחבות כלשהי בגין נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או הקשור להוראות הסכם זה.

אספקת שירותים

36. המשתמש מכיר בכך כי השימוש באתר כרוך לעיתים בהפרעות שאינן בשליטת הארגון וכי הארגון לא יהיה אחראי לשיבושים ו/או אובדן מידע. כמו כן, ייתכן והאתר לא יהיה זמין מעת לעת מסיבות שונות. ייתכן והגישה לאתר תופרע, תושעה או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש באתר פוטר את הארגון מכל טענה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם ו/או עלול להיגרם לו עקב האמור לעיל.
37. הארגון יהא רשאי, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק ו/או לשנות כל מאפיין ו/או שימוש באתר ללא כל התראה מראש. הארגון רשאי להפסיק פרסומו של שירות ו/או מוצרים ו/או שיטת העברת מידע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה.

עוגיות

38. האתר יכול ועושה שימוש ב"עוגיות" לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים וכיוצ"ב לצורך התאמת האתר להעדפותיך האישיות.
39. בשימושך באתר אתה נותן הסכמה לשימוש ב"עוגיות" המוטמעות באתר.

אבטחת מידע

40. האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה שונים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיהם של המשתמשים. יחד עם זאת, הארגון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני חדירה באופן בלתי חוקי למידע המאוחסן באתר ואין הארגון אחראי לכל נזק עקיף ו/או ישיר בעקבות חדירה למידע ו/או שימוש במידע זה.
41. כל משתמש באתר ובשירותיו מתחייב שלא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.

קניין רוחני

42. כל הקניין הרוחני באתר לרבות אך לא רק כל רכיביו, הנתונים, עיצוב, סימניו המסחריים, הרעיון בבסיסו והמידע מכילים, הוא קניינו הבלעדי של הארגון ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים זכויות כלשהן בקניינו הרוחני של הארגון.
43. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, בלא קבלת הסכמה המפורשת מראש ובכתב של הארגון.
44. בעת הרשמת המיילדת לאתר מעניקה המיילדת לאתר הרשאה לעשות שימוש בתכנים ובתמונות אשר הועלו על ידה וכן היא מאשרת בכך שבידה זכויות היוצרים על התוכן אשר הועלה מטעמה. בשל כך לא תוכל המיילדת ו/או מי מטעה לבוא בטענות הנוגעות להפרת זכויות יוצרים כנגד הארגון.

חסימת גישה

45. הארגון רשאי למנוע ו/או להשהות ו/או לחסום מכל משתמש את השימוש באיזו מפעולות האתר ו/או מהשימוש באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה התראה.
46. הארגון רשאי לבטל את רישומה של מיילדת לאתר ופרסום פרטיה במאגר אם ייוודע לו כי הופרו אחד מתנאי התקנון המפורטים במסמך זה או אם יתגלה לו מעשה או מחדל המנוגד לחוק ו/או הפוגע בפעילות האתר ו/או במשתמשים בו, במישרין או בעקיפין, וכן מכל סיבה אחרת שימצא הארגון לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שיפוי

47. הנך מתחייב לשפות את הארגון, עובדיו, מנהליו, חברי הוועד המנהל וחבריו או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון השימוש ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

דין ומקום שיפוט

48. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל ואלו בלבד.
49. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה הינו בבית המשפט המוסמך בירושלים.

יצירת קשר

50. לכל שאלה ו/או פנייה ניתן ליצור קשר עם הארגון במייל:
info@midwives.org.il.

כל הזכויות שמורות לארגון המיילדות בישראל © 2024.
הפרסום באתר אינו מהווה המלצה על מיילדת כזו או אחרת.

לאתר הראשי של ארגון המיילדות בישראל:

דילוג לתוכן